Kontrola ITD – kiedy kierowca szkodzi przewoźnikowi?

kontrola itd na drodze

Kierowca jest ambasadorem swojej firmy i reprezentuje ją na zewnątrz w każdym miejscu. Na załadunku, na parkingu, w urzędzie i podczas kontroli ITD na drodze. Kierowca reprezentuje przewoźnika na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Powstały na skutek kontroli – protokół – jest pismem urzędowym. Oznacza to, że każde słowo kierowcy wpisane do protokołu jest jak zeznania w sądzie. Jeśli kierowca, nawet nieumyślnie, poda informacje obciążające przewoźnika, bardzo ciężko potem udowodnić niewinność właściciela firmy transportowej.

Jak wygląda kontrola ITD na drodze?

Zatrzymanie pojazdu do kontroli może być dokonane tylko przez umundurowanego inspektora! 99% kontroli ITD odbywa się na drodze, w miejscach, gdzie pojazd może się bezpiecznie zatrzymać. Zgodnie z Art. 55. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym inspektor wykonujący czynności kontrolne ma prawo do kontroli:

 • pojazdu – dotyczy to zarówno kabiny pojazdu, jak i przyczepy oraz naczepy, a także dostępu do podwozia, komory silnika oraz innych zamkniętych części pojazdu.
 • dokumentów, karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa – kontroli dokumentów inspektor dokonuje w obecności kierowcy;
 • zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo- kontrolnych i tachografu (lub w przypadku taksówek kontroli używanego w pojeździe urządzenia rejestrującego);
 • masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego;
 • przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowcy (inspektorzy dokonują kontroli urządzeń rejestrujących, danych z karty kierowcy 28 dni wstecz oraz wydruków z tachografów);
 • przesłuchania kierowcy oraz świadków,
 • prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym przede wszystkim sprawdzenia urządzenia do elektronicznego poboru opłat,
 • używanego paliwa (poprzez pobranie próbek ze zbiornika),
 • stanu trzeźwości kierującego,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz używania broni palnej –  wyłącznie w sytuacji wyjątkowej, jeżeli nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenia czynności kontrolnych lub też wystąpi realne zagrożenie zdrowia i życia inspektorów.

Czy kontrola ITD w trakcie odpoczynku kierowcy jest zgodna z przepisami?

Odpoczynek oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Kontrola podczas odbierania odpoczynku jest zgodna z przepisami. Jednak ITD tego nie robi. Wynika to raczej z dobrego zwyczaju, niż z przepisów prawa. Jednak i od tej reguły są wyjątki. ITD przeprowadza kontrolę pojazdów znajdujących się na parkingu w sytuacji jeżeli np. pojazd jest poszukiwany, zgłoszono jego kradzież, pojazd był używany podczas przestępstwa lub w grę wchodzi bezpieczeństwo osób lub mienia. ITD nie może przeprowadzić kontroli, jeżeli samochód znajduje się na terenie prywatnej posesji, czyli np. na terenie firmy, na terenie prywatnego płatnego parkingu.

Jakie dokumenty muszą znajdować się w samochodzie wykonującym przewóz drogowy?

Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli następujące dokumenty:

 • dokumenty związane z pojazdem: dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, upoważnienie do korzystania z samochodu jeśli firma nie jest właścicielem, certyfikat normy emisji spalin;
 • dokumenty kierowcy: prawo jazdy, umowa z przedsiębiorstwem, świadectwo kierowcy w przypadku obcokrajowców;
 • kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu;
 • wykonując transport drogowy rzeczy – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji;
 • wykonując przewóz drogowy osób – odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy;
 • dokumenty związane z przewożonym ładunkiem – list przewozowy CMR lub dokument WZ lub faktura VAT towaru;
 • jeśli kierowca realizuje transport szczególnych towarów, musi mieć przy sobie odpowiednio: świadectwo ATP (przewóz żywności i towarów, które szybko się psują); świadectwo ADR oraz instrukcje postępowania (przewóz materiałów niebezpiecznych); zezwolenia na nienormatywne przejazdy; dokumenty niezbędne do przewozu odpadów; świadectwo fitosanitarne; dokumenty niezbędne do przewozu zwierząt (zaświadczenie o pochodzeniu zwierząt, licencja kierowcy, dokument zawierający planowany czas trwania przewozu).

 

Kiedy kierowca może odmówić podpisania protokołu kontroli?

Ustawa o transporcie drogowym mówi, że w przypadku stwierdzonych naruszeń inspektor sporządza protokół kontroli. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany kierowca. Kierowca ma prawo wnieść swoje zastrzeżenia do protokołu lub jego podpisania. Niekiedy jednak wyjaśnienia kierującego (lub oświadczenia na piśmie) działają na niekorzyść przedsiębiorcy. Wynika to często z faktu, że kierowcy nie rozumieją pytania lub nie znają stanu prawnego rzeczy, o których mówią. Niektórzy w nerwach mówią coś, co mija się totalnie z prawdę. Jeśli kierowca złoży podpis na protokole, który zawiera błędy lub informacje obciążające przedsiębiorcę, przewoźnik staje przed poważnym problemem.  Jest potem mało prawdopodobne, by odwoływanie się właściciela firmy przyniosło dla niego pozytywne skutki. Jeśli chcesz ustrzec się przed takimi sytuacjami, koniecznie przeszkol kierowcę. Jeśli nie masz dostatecznej wiedzy, zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń online.