Regulamin

Szerzyny, 30.12.2021 r.

 

Regulamin korzystania z usług serwisu Dobry Przewoźnik Szkolenia

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż treści cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej Dobry Przewoźnik Szkolenia realizuje Damian Król, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dobry Przewoźnik Szkolenia Damian Król, z siedzibą w 38-246 Szerzyny, Szerzyny 120, posługujący się numerem NIP: 9930670952
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@dobryprzewoznikszkolenia.pl. Numer telefonu Sprzedawcy: 517 970 143, 786 177 066. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o kontakt telefoniczny tylko w sprawach pilnych, na wiadomości email odpisujemy w większości do 24 godzin.

§ 2
Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Usługodawca – właściciel i administrator Serwisu Dobry Przewoźnik Szkolenia, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dobry Przewoźnik Szkolenia Damian Król, z siedzibą w 38-246 Szerzyny, Szerzyny 120, posługujący się numerem NIP: 9930670952
 3. Platforma Szkoleniowa– strona internetowa, znajdująca się pod adresem dobryprzewoznikszkolenia.pl, umożliwiająca Użytkownikom/Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów.
 4. Użytkownik– osoba, korzystająca z zasobów Serwisu bez konieczności logowania (po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie).
 5. Klient– osoba, która dokonała rejestracji i posiada konto w Serwisie.
 6. Uczestnik – osoba, która po dokonaniu rejestracji i założeniu konta w serwisie wykupiła dostęp do udostępnionych szkoleń/kursów.
 7. Szkolenie/kurs– zestaw dokumentów, prezentacji, ćwiczeń, testów, ankiet, zapisów audio i video, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, udostępnionych na Platformie Szkoleniowej.
 8. Rejestracja w Serwisie– czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów Serwisu. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku po zakupie szkolenia/kursu. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Nazwa użytkownika/Login– ciąg znaków (jawny), ustalany przez Klienta/Uczestnika na potrzeby rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów.
 11. Hasło– ciąg znaków (niejawny, znany tylko Klientowi/Uczestnikowi), niezbędny do poprawnego zalogowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie kursach/szkoleniach.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 13. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z zasobów serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach/szkoleniach, niezbędne są:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  – włączona obsługa plików cookies,
  – zainstalowany program FlashPlayer i AdobeReader.
 1. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż materiałów szkoleniowych. Za pośrednictwem Serwisu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Serwisu.
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po założeniu Konta.
 6. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz rabaty, kupony, o których Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia.

§ 5
Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto, numer telefonu i adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Serwisu,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 • kliknąć przycisk „Zapłać”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 1. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Z chwilą opłacenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.
 2. Dostęp do platformy e-learningowej następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu/kursie, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą ustalonych przez siebie loginu i hasła.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów i udostępnionych materiałów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca wymienia tu w szczególności: przerabianie, usuwanie zasobów Serwisu, zachowania sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Opłata za zakupione produkty nie jest zwracana.

§ 9
Odstąpienie od umowy

 1. Dokonanie zakupu w serwisie Dobry Przewoźnik Szkolenia oznacza zgodę konsumenta na dostarczenie treści cyfrowej.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest treść cyfrowa udostępniona klientowi w całości od razu, poprzez platformę szkoleniową. W momencie uzyskania przez kupującego dostępu do kursu, usługa zostaje uznana za wykonaną.
 3. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów cyfrowych (ebooki, e-wydania, subskrypcja, e-prenumerata) po ich otrzymaniu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 10
Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wad produktów, sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu Dobry Przewoźnik Szkolenia, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce „Kontakt”.
 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca środki Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 11
Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały opublikowane w Serwisie Dobry Przewoźnik Szkolenia, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Wszelkie materiały zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach (w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video) mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (niekonkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu mogą być: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z usług serwisu, Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika. Żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Użytkownik/Klient, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Szkolenia/kursu w Serwisie) wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.